วิชาภาษาไทย 2 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านตีความ แปลความ และขยายความวรรณกรรมปัจจุบันหรือวรรณกรรมร่วมสมัย

     ศึกษาหลักการอ่านออกเสียง อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ  เขียนย่อความ จดหมายกิจธุระ เขียนอธิบาย ชี้แจง แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง  ๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน โดยมีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ  วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์  ศัพท์บัญญัติ  ศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากขึ้น  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากการอ่านวรรณกรรม  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

       โดยใช้กระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การสื่อสาร การปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม 

        เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว บทร้อยกรอง อ่านตีความ แปลความ ขยายความ วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกด้านอย่างมีเหตุผล คาดคะเนเหตุการณ์และประเมินค่าเพื่อนำความรู้ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ตอบคำถามจากการอ่าน เขียนกรอบแนวคิด ผังความคิดจากการอ่าน มีมารยาทในการอ่าน เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูล สาระสำคัญชัดเจน มีมารยาทในการเขียน สรุปแนวคิด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษา ความน่าเชื่อถือของเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล ประเมินสิ่งที่ฟังและดูแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งมีมารยาทในการฟัง ดูและพูด แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานีและโคลงสี่สุภาพ  วิเคราะห์ วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต สามารถประเมินคุณค่าในด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

            โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการสังเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม

 เพื่อให้เกิดการใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานและรักความเป็นไทย

     อ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ร้อยกรองได้ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์ อธิบายความหมายของคำ ประโยค ข้อความที่เป็นการบรรยาย การพรรณนา   คำที่มีความหมายโดยตรงโดยนัย แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ  ตีความ แสดงความคิดเห็นและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ    เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจ  และมีมารยาทในการอ่าน  คัดลายมือตามรูปแบบ เขียนสื่อสาร แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย   เขียนเรื่องจากจินตนาการ  แสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น   กรอกแบบรายการ เพื่อนำมาพัฒนางานเขียน    จับประเด็นสำคัญ  แยกข้อเท็จจริง    สรุปความ    พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา  มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด   สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  พูดสื่อความหมาย การเชื่อมโยงในการแก้ปัญหา ระบุชนิด หน้าที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ คำสุภาพ   คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย  แต่งบทร้อยกรอง  ใช้สำนวนภาษา   สรุปเรื่องจากวรรณคดี วรรณกรรม ระบุความรู้ สาระจากการอ่าน อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องบทอาขยานบทร้อยกรอง สรุปข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  หาความรู้ความบันเทิงจากการอ่านและนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน

     โดยใช้กระบวนการเขียน สื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ    กระบวนการจำแนก เปรียบเทียบ สืบเสาะหาความรู้   คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

           ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน  อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทยเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึก พูดแนะนำตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  บอก และเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อคำคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่าน หรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้ว และร้อยกรองสำหรับเด็ก และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองตามความสนใจ
            โดยใช้ทักษะกระบวนการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ สำรวจสิ่งรอบตัว สนทนาจากประสบการณ์  ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลง โดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนการอ่าน  และการเขียน 
            เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

                  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง เรื่องสั้น หนังสือที่มีคุณค่า ตามความสนใจ อธิบายความหมายของคำ ประโยค สำนวน โดยตอบคำถาม สรุปความรู้ ข้อคิดแสดงความคิดเห็น แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติตามมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจง การเขียนบรรยายสื่อสาร แผนภาพโครงเรื่อง แผนภาพความคิด ลำดับเหตุการณ์ ย่อความ จดหมาย บันทึกประจำวัน รายงานจากการศึกษาค้นคว้า และเขียนเรื่องตามจินตนาการ เพื่อพัฒนางานเขียน ปฏิบัติตามมารยาทในการเขียน จำแนกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สรุปความ แสดงความคิดเห็นความรู้สึก ตั้งคำถามตอบคำถาม รายงานเรื่องที่ศึกษาจากการฟัง ดู พูด ปฏิบัติตามมารยาทในการฟัง ดู พูด สะกดคำ ระบุชนิด หน้าที่คำในประโยค คำราชาศัพท์ การใช้พจนานุกรม แต่งประโยค บทร้อยกรอง คำขวัญ บอกความหมายคำ สำนวน การใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นระบุคุณค่า ข้อคิด แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรม บทร้อยกรอง นิทาน บทอาขยาน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจริง โดยใช้กระบวนการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูด คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงโดยใช้กระบวนการอ่าน การคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างความคิด กระบวนการสื่อสาร กระบวนการสื่อความหมาย และกระบวนการเชื่อมโยง เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน และรักความเป็นไทย

            อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรอง และอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง  เข้าใจความหมายของคำ  ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร  เข้าใจเกี่ยวกับชนิด  หน้าที่ของคำในประโยค  ลักษณะของประโยค  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  รวบรวมและเข้าใจความหมายของคำภาษาต่างประเทศ  แต่งบทร้อยกรอง  เปรียบเทียบสำนวน  คำพังเพยและสุภาษิต  อ่านเรื่องสั้นอย่างหลากหลาย  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  นำความรู้  ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหา  ปฏิบัติตามคำสั่ง  คำอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้  เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนผัง  แผนที่  แผนภูมิและกราฟ  พูดแสดงความรู้ความเข้าใจวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง และดูสื่อโฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ลำดับเหตุการณ์จากเรื่องที่ศึกษาค้นคว้า  พูดโน้มน้าวในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้อื่นน่าเชื่อถือ  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนคำขวัญ  คำอวยพร  ประกาศ  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เขียนเรียงความ  เขียนย่อความ  เขียนจดหมายส่วนตัว  กรอกแบบรายการ  เขียนเรื่องรามจินตนาการ  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด  มีความเข้าใจ เห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านที่เกี่ยวข้องและฟ.ฮีแลร์  เล่านิทานพื้นบ้าน  ร้องเพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น

            ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองและคำประพันธ์ตามลักษณะของคำประพันธ์เป็นทำนองเสนาะ  อ่านจับใจความ  ตีความ  แปลความ  วิเคราะห์ความ  อธิบายและสรุปความ  ทักษะการคัดลายมือ  การเขียนโดยใช้หลักการเขียนสื่อสาร  การเขียนเรื่องตามจิตนาการ  เขียนจดหมายและกรอกแบบรายการ  ทักษะการฟัง  การพูดแสดงความรู้  ความเข้าใจ  ความคิดเห็น  การพูดวิเคราะห์เรื่องจาการฟัง  การดูสื่อโฆษณา  พูดรายงานและพูด โน้มน้าวเพื่อให้เกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ มีวินัย  รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นใน      การทำงาน

     อ่านออกเสียงข้อความ เรื่องสั้น บทร้อยกรองง่ายๆ อธิบายความหมายของคำ ข้อความ ข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ แผนภูมิ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล ลำดับเหตุการณ์ คาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจ อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและมีมารยาทการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขียนบันทึกประจำวัน จดหมายลาครู เขียนเรื่องตามจินตนาการ มีมารยาทการเขียน  เล่ารายละเอียด บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถามและตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง ดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์  มีมารยาทการฟัง การดู การพูด  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมาย  แต่งประโยค คำคล้องจอง คำขวัญ  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้  แสดงความคิดเห็น ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม วรรณคดี  รู้จักเพลงพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ท่องจำบทอาขยาน  บทร้อยกรอง ที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

     โดยใช้ทักษะกระบวนการสื่อสาร  การคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยง 

     เพื่อให้เกิดนักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความมุ่งมั่นในการทำงานและ รักความเป็นไทย

             ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงรวมทั้งบอกความหมายของคำพื้นฐาน คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถ ตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญ และรายละเอียดแสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อน และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถาม และตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟัง และดู พูดแนะนำตนเอง ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ พูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ แต่งประโยค และเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ได้ตรงตามเจตนา        ของการสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง สำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

            กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องสั้น ๆ แข่งขันเขียนคำ รวมทั้งสอดแทรกการฝึกทักษะอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาทสมมุติ เกม ร้องเพลง ทายปริศนา การอภิปราย การระดมสมอง และการวาดภาพสื่อจินตนาการ

            เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย รักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน