การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คือแนวปฏิบัติในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ระบบที่สำคัญ และข้อมูล จากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยทางไซเบอร์ จะเป็นเกราะป้องกันให้ทุกคนสามารถใช้งานระบบเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ได้อย่าง ระมัดระวัง ถูกต้องและปลอดภัย โดยโครงการ ACT Cyber Clean เป็นการมุ่งเน้นที่จะเพิ่มช่องทางและวิธีการในการให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆ แนวปฏิบัติที่ง่ายและเป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันภัยเหล่านั้น

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ดำเนินการจัดทำ VDO สาธิตวิธีการใช้งานจอ Samsung FlipBoard โดยวิทยากรจาก Samsung Thailand ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวได้ที่ติดตั้งประจำอยู่ที่ห้องเรียนระดับชั้น ป.5-ม.2 อาคารอัสสัมชัญ โดยบุคลากรท่านใดที่ต้องการทบทวนหรือต้องการฝึกใช้งานเพื่อการจัดการเรียนการสอนสามารถเข้ามาศึกษาและโดย VDO จะมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา

ทุกวันนี้การสอนออนไลน์ผ่านระบบ Facebook และ YouTube ให้เป็นเรื่องเป็นราวนั้นง่ายขึ้นมาก ด้วยการมีเพียงแค่คอมพิวเตอร์ หรือ SmartPhone 1 เครื่อง ก็สามารถทำการสอนแบบออนไลน์ได้ เพียงแต่ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการใช้งานทั้งอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความชำนาญ ในหลักสูตรนี้จะเป็นการสอนให้คุณครูทุกท่านทราบขั้นตอนและวิธีการสอนออนไลน์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้คุณครุสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ได้ อย่างง่าย โดยในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
        ขั้นตอนที่ 1 การทำกำหนด Google Account และ การเปิด Youtube Channel ของตนเอง
        ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดค่าต่างๆ และการใช้เครื่องมือต่างในโปรแกรม Obs เพื่อ Live Streaming บน YouTube
        ขั้นตอนที่ 3 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น กล้องจากโทรศัพท์, Tablet, Penmouse

แนะนำฟีเจอร์ในกระดานอัจฉริยะสำหรับห้องเรียนของ Promethean ActivPanel 75 นิ้ว ที่ได้มีการติดตั้งเพื่อใช้ประกอบการกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้
          - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ชั้น 2-4 อาคารเซนต์ปีเตอร์
          - นักเรียนแผนการเรียน English Program ชั้น 1-3 อาคารอิลเดอฟองโซ

แนะนำ Feature การใช้งานต่างๆ บนระบบ SWIS+