สุขศึกษาและพลศึกษา

ศึกษาเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

              การเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่างๆ  แบบอยู่กับที่ไม่ใช้อุปกรณ์  แบบอยู่กับที่โดยใช้อุปกรณ์  แบบเคลื่อนที่ไม่ใช้อุปกรณ์  และแบบเคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์  ใช้ทักษะฝึกปฎิบัติ  การเล่นเกมและกีฬาสากล   ระเบียบแถวการเดิน  การโยน  การขว้าง  การปา  การทดสอบสมรรถภาพ วิ่ง 50 เมตร วิ่งเก็บของ ความอ่อนตัว ลุกนั่ง ( ภายใน 30 วินาที ) ยืนกระโดดไกล  และทักษะการลอยตัวในน้ำ  การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  

           โดยใช้ทักษะปฏิบัติ  การอธิบาย  กระบวนการคิด  เรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์  หน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกาย  มีฟันที่สะอาดและแข็งแรง มีชีวิตและครอบครัวที่ดีในบ้านของฉัน  ความแตกต่างระหว่างเพศของตนเอง และการรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ เสริมสร้างสุขภาพของเราและ  อารมณ์ของเรา  

               เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

 

อธิบายเรื่องลักษณะ หน้าที่การดูแลรักษาอวัยวะภายในร่างกาย ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว การคบเพื่อน พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ และพฤติกรรมของเพศชายและหญิง การเคลื่อนไหวของร่างกายแบบอยู่กับที่และเคลื่อนที่รวมถึงการใช้อุปกรณ์ การเล่นเกมเบ็ดเตล็ด ปฏิบัติตามกฎกติกาหรือข้อตกลงในกลุ่ม   การสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารของเล่นที่มีผลเสียต่อสุขภาพ การป้องกันการเจ็บป่วยและบาดเจ็บการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บการป้องกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง  การใช้ยาและชื่อยาสามัญประจำบ้าน โทษและวิธีป้องกันสารเสพติด ป้ายเตือนอันตราย สาเหตุและการป้องกันอัคคีภัย

        โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สืบเสาะ กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม กระบวนการกลุ่ม การแก้ไขปัญหา ทักษะสุขภาพ ทักษะการเคลื่อนไหว

             เพื่อให้ผู้เรียน มีวินัย  ใฝ่การเรียนรู้

            บอกและอธิบายเรื่องธรรมชาติ  การเจริญเติบโตของมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  อารมณ์สังคมและสติปัญญา มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตครอบครัว มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ในครอบครัว รู้ความสำคัญของการมีสุขภาพทีดี รู้และเข้าใจเรื่องเพศศึกษา เข้าใจความแตกต่างของเพศ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีความรู้ในเรื่องการรักษาความสะอาดของร่างกาย  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ฝึกปฏิบัติด้านทักษะกระบวนการของการเคลื่อนไหวร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพ การบริหารกาย  และเล่นเกมการละเล่นของไทย เกมลิงชิงบอล กีฬาฟุตบอล  มีขั้นตอนการเล่นเป็นกลุ่มใช้อุปกรณ์และการบังคับทิศทางในการเคลื่อนไหวได้  เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น    มีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และส่งเสริมสุขภาพ รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสารเคมี  รู้จักวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการใช้ยา  รู้การป้องกันอุบัติเหตุเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์   ปฏิบัติสาธิต   

เพื่อให้นักเรียนมีวินัย    ใฝ่เรียนรู้ 

                                 อธิบายเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย                      การเปลี่ยนแปลงทางเพศ และสุขอนามัยทางเพศ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน   การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค ยาและสารเสพติดให้โทษ และอิทธิผลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

                                 โดยใช้กระบวนการอภิปราย  การคิดวิเคราะห์  การสาธิต การฝึกปฏิบัติ  กระบวนการกลุ่ม          

                                  เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

อธิบายเกี่ยวกับความสำคัญ ของระบบภายในร่างกาย ระบบสืบพันธ์ ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด การสร้างและรักษา สัมพันธภาพกับผู้อื่น เพศศึกษา หลักการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา การสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกาย สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติและสารเสพติดให้โทษ
โดยใช้ทักษะกระบวนการสรุป การคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติ การสาธิต การจำแนก การสืบเสาะหาความรู้ และการเชื่อมโยง
เพื่อให้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

             ศึกษา  วิเคราะห์  และอธิบายการเปลี่ยนด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญาในแต่ละวัย  อิทธิพลของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น  อนามัยแม่เด็ก  การวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์  สาเหตุความขัดแย้ง  และแนวทางการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว  การพัฒนาสมรรถภาพ เพื่อสุขภาพ  แนวทางการป้องกันความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง  อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง  และความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่มต่อสุขภาพ  และการเกิดอุบัติเหตุ  ตลอดจนแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกวิธี ใช้หลักการ  ความรู้และทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกมและกีฬาไปใช้สร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ

          โดยใช้กระบวนการอภิปราย  การวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  และการฝึกปฏิบัติ 

          เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 

         อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์การเสริมสร้างและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์   และระบบต่อมไร้ท่อ  การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค  โรคระบาดตามฤดูกาล  โรคทางพันธุกรรม   การสร้างเสริมสมรรถภาพโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกาย   วิ่ง 50 เมตร การยืนกระโดดไกล   การวิ่งเก็บของ   การนั่งงอตัว   การลุกนั่ง 30 วินาที   

        โดยใช้กระบวนการอภิปราย   การคิดวิเคราะห์   การสาธิต  การฝึกปฏิบัติ    กระบวนการกลุ่ม

        เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้