คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ค22102                                                                                       รายวิชา คณิตศาสตร์ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                     ภาคเรียนที่   2                        จำนวน  60   ชั่วโมง / ภาค

 

              ใช้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  การให้เหตุผล  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ ในการแก้ปัญหา จำนวนจริง   จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง รากที่สองและรากที่สามของจำนวนตรรกยะ การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนจริงไปใช้  ทฤษฎีพีทาโกรัส  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ

การนำความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับไปใช้ในชีวิต  พื้นที่ผิวและปริมาตรปริซึมและทรงกระบอก การหาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก การนำความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอกไปใช้ในการแก้ปัญหา เส้นขนาน สมบัติเกี่ยวกับเส้นขนานและรูปสามเหลี่ยม สถิติ การนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล แผนภาพจุด แผนภาพต้น – ใบ ฮิสโทแกรม ค่ากลางของข้อมูล การแปลความหมายผลลัพธ์ การนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้ทักษะกระบวนการ  การแก้ปัญหา   การให้เหตุผล การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้    ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต 

 

·       มาตรฐานตัวชี้วัด

-         ค1.1 ม.2/1

-         ค1.1 ม.2/2

-         ค2.2 ม.2/5

-         ค2.1 ม.2/1

-         ค2.1 ม.2/2

-         ค2.2 ม.2/2

-         ค3.1 ม.2/1

·       ตัวชี้วัดทั้งหมด   7   ตัวชี้วัด

      


          คิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระ จำนวนนับ 1 ถึง 100 และ0 ความยาว น้ำหนัก  รูปเรขาคณิตสองมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติ การนำเสนอข้อมูล แบบรูป การบวก การลบจำนวนนับ 1 ถึง 100 และ 0 และโจทย์ปัญหาการบวก การลบ

          โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการวัดและการประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัดโดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง 

           เพื่อให้ผู้เรียนเกิดลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค12101                                                                      รายวิชาคณิตศาสตร์ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                              จำนวน 200 ชั่วโมง /ปี

            บอก  อ่าน  เขียน ชั่ง ตวง วัด  ฝึกทักษะ คิดคำนวณ ให้เหตุผล และฝึกแก้ปัญหาในเรื่อง  จำนวนนับไม่เกิน 1,000  และ 0    แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงแบบรูปซ้ำ   บวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา บวก ลบ คูณ หารระคน พีชคณิต   เวลา  การวัดความยาว  การชั่ง   การตวง    รูปเรขาคณิต  การนำเสนอข้อมูล  โดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ได้แก่  การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงการให้เหตุผลและการคิดสร้างสรรค์

            เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต 

            อ่าน    เขียน   เปรียบเทียบ  เรียงลำดับ   บอก  รวบรวม  จำแนก    บวก  ลบ  คูณ  หาร  วิเคราะห์ แสดงวิธีทำ    ระบุ   แก้ปัญหา      จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0     การบวก   การลบ  การคูณ  การหาร  จำนวนนับไม่เกิน 100,000 และ 0  แบบรูป  เงิน  เวลา  ความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตรและความจุ   รูปเรขา คณิตสองมิติ   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล

           โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในแก้ปัญหา   การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การเชื่อมโยง  การให้เหตุผล  การคิดสร้างสรรค์

           เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต

         ศึกษา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง  จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ0  การบวก การลบ   เวลา  การนำเสนอข้อมูล  การวัด สร้างมุม และรูปเรขาคณิต   การคูณ    การหาร      รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  เศษส่วน   ทศนิยม  การบวก ลบ  คูณ  หารระคน 

         โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร  การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัด โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้กับผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง

        เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และ ซื่อสัตย์สุจริต

          รู้และเข้าใจ  อ่าน  วิเคราะห์  อธิบาย    ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องจำนวนนับและ 0 แบบรูป  เศษส่วน การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วนและจำนวนคละ  ทศนิยม  และการบวก  ลบ  คูณ  หารทศนิยม 

          โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ตลอดจน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การวัดและประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัดโดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง

            เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและซื่อสัตย์สุจริต 

รายวิชา  คณิตศาสตร์ 5      

รหัสวิชา ค23101 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1                                                                        

                 ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง  การแยกตัวประกอบของพหุนาม (เพิ่มพจน์ท้าย เพิ่ม-ลดพจน์กลาง กำลังสองสมบูรณ์ ผลบวก ผลต่างกำลังสาม จัดกลุ่ม ) อธิบาย แก้ปัญหา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้   สมการกำลังสอง  อ่าน เขียน และแปลความหมายสมการกำลังสอง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์ พาราโบลา เขียนกราฟสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วิธีแก้สมการเชิงเส้นสองตัวแปร  แก้ปัญหาโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการ  แสดงวิธีแก้ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  แก้ปัญหาโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อธิบายแสดงวิธีการแก้ปัญหาสมการเชิงเส้นสองตัวแปร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ การให้เหตุผลและฝึกการแก้ปัญหาในเรื่อง   พื้นที่ผิวและปริมาตร   อธิบาย  เปรียบเทียบ  คาดคะเนพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด  กรวย  และทรงกลม   การนำความรู้เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรไปใช้ในการแก้ปัญหา    โดยใช้ทักษะกระบวนการในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    การเชื่อมโยงความรู้ความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆได้    ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การวัดและการประเมินผลใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงของเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดโดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ใกล้ตัวให้กับผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าปฏิบัติจริง 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นการทำงาน